Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

2

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

4

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

6

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

8

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

10

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

11

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

12

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

13

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

14

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

15

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

16

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

17

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

18

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

20

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

22

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

23

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

24

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

25

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

26

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

27

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

28

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

30

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

32

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

34

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

35

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

36

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

37

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

38

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

40

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

42

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

44

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

46

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

47

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

48

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

49

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

50

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

51

BCTC hợp nhất năm 2013

52

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

53

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

54

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

55

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

56

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

57

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

58

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

59

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

60

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

61

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

62

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

63

BCTC hợp nhất năm 2012

64

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

65

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

66

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

67

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

68

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

69

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

70

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

71

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

72

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

73

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

74

BCTC hợp nhất năm 2011

75

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

76

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

77

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

78

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

79

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

80

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

81

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

82

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

83

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

84

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

85

BCTC hợp nhất năm 2010

86

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

87

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

88

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

89

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

90

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

91

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

92

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

93

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

94

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

95

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

96

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

97

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

4

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2017

2

Báo cáo thường niên 2016

3

Báo cáo thường niên 2015

4

Báo cáo thường niên 2014

5

Báo cáo thường niên 2013

6

Báo cáo thường niên 2012

7

Báo cáo thường niên 2011

8

Báo cáo thường niên 2010

9

Báo cáo thường niên 2009

10

Báo cáo thường niên 2008

11

Báo cáo thường niên 2007

12

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

2

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

3

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

4

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

5

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

6

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

7

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

8

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

9

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

10

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

11

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

12

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

13

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

14

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

15

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

16

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (31-03-2016)

2

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

3

Quy chế nội bộ quản trị công ty

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

4

Mẫu Giấy chỉ định tài khoản nhận trái tức

5

Giấy ủy quyền ứng cử TV HDQT

6

Thư ứng cử thành viên HĐQT BKS

7

Mẫu sơ yếu lí lịch TV HDQT, BKS

Về đầu trang
http://reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
http://reecorp.com/