Công trình cấp Quốc gia

Nhà Quốc Hội - Hà Nội

Nhà Quốc Hội - Hà Nội

Trung tâm Đài truyền hình Việt Nam (VTV)

Trung tâm Đài truyền hình Việt Nam (VTV)

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương

Bộ Công An - Hà Nội

Bộ Công An - Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội