Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

2

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

3

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

4

Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

5

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

6

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

8

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

10

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

11

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

12

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

13

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

14

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

15

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

16

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

17

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

18

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

20

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

22

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

23

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

24

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

25

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

26

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

27

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

28

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

30

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

32

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

34

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

35

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

36

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

37

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

38

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

39

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

40

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

41

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

42

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

44

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

45

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

46

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

47

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

48

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

49

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

50

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

51

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

52

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

53

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

54

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

56

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

57

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

58

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

59

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

60

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

61

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

62

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

63

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

64

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

65

BCTC hợp nhất năm 2013

66

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

67

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

68

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

69

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

70

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

71

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

72

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

73

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

74

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

75

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

76

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

77

BCTC hợp nhất năm 2012

78

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

79

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

80

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

81

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

82

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

83

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

84

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

85

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

86

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

87

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

88

BCTC hợp nhất năm 2011

89

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

90

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

91

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

92

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

93

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

94

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

95

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

96

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

97

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

98

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

99

BCTC hợp nhất năm 2010

100

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

101

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

102

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

103

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

104

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

105

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

106

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

107

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

108

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

109

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

110

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

111

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

4

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

8

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2018

2

Báo cáo thường niên 2017

3

Báo cáo thường niên 2016

4

Báo cáo thường niên 2015

5

Báo cáo thường niên 2014

6

Báo cáo thường niên 2013

7

Báo cáo thường niên 2012

8

Báo cáo thường niên 2011

9

Báo cáo thường niên 2010

10

Báo cáo thường niên 2009

11

Báo cáo thường niên 2008

12

Báo cáo thường niên 2007

13

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

11

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

2

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

3

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

4

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

5

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

6

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

7

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

8

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

9

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

10

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

11

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

12

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

13

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

14

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

15

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

16

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

17

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

18

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

19

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

20

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

21

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

22

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

23

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

24

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

25

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (29-03-2019)

2

Quy chế nội bộ quản trị công ty (29-03-2018)

3

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

4

Mẫu Giấy chỉ định tài khoản nhận trái tức

5

Giấy ủy quyền ứng cử TV HDQT

6

Thư ứng cử thành viên HĐQT BKS

7

Mẫu sơ yếu lí lịch TV HDQT, BKS

Về đầu trang
https://reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://reecorp.com/