Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023

2

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 của Công ty mẹ

3

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023

4

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 của Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2023

6

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 của Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023

8

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán)

10

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ (đã kiểm toán)

11

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

12

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 của Công ty mẹ

13

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

14

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 của Công ty mẹ

15

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022

16

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của Công ty mẹ

17

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022

18

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022

20

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán)

22

Báo cáo tài chính năm 2021 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

23

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021

24

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công ty mẹ

25

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021

26

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty mẹ

27

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021

28

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của riêng Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021

30

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021

32

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)

34

Báo cáo tài chính năm 2020 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

35

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020

36

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của Công ty mẹ

37

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020

38

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 của Công ty mẹ

39

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020

40

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của riêng Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

42

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020

44

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty mẹ

45

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

46

Báo cáo tài chính năm 2019 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

47

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

48

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

49

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

50

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019

51

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019

52

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của riêng Công ty mẹ

53

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

54

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

56

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

57

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

58

Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

59

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

60

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

61

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

62

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

63

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

64

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

65

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

66

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

67

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

68

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

69

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

70

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

71

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

72

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

73

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

74

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

75

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

76

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

77

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

78

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

79

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

80

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

81

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

82

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

83

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

84

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

85

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

86

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

87

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

88

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

89

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

90

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

91

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

92

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

93

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

94

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

95

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

96

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

97

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

98

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

99

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

100

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

101

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

102

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

103

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

104

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

105

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

106

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

107

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

108

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

109

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

110

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

111

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

112

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

113

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

114

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

115

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

116

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

117

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

118

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

119

BCTC hợp nhất năm 2013

120

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

121

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

122

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

123

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

124

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

125

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

126

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

127

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

128

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

129

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

130

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

131

BCTC hợp nhất năm 2012

132

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

133

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

134

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

135

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

136

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

137

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

138

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

139

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

140

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

141

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

142

BCTC hợp nhất năm 2011

143

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

144

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

145

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

146

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

147

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

148

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

149

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

150

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

151

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

152

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

153

BCTC hợp nhất năm 2010

154

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

155

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

156

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

157

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

158

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

159

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

160

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

161

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

162

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

163

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

164

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

165

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

3

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

4

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

5

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

7

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

8

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

9

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

10

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

11

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

12

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

13

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

14

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

15

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

16

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2022

2

Báo cáo thường niên 2021

3

Báo cáo thường niên 2020

4

Báo cáo thường niên 2019

5

Báo cáo thường niên 2018

6

Báo cáo thường niên 2017

7

Báo cáo thường niên 2016

8

Báo cáo thường niên 2015

9

Báo cáo thường niên 2014

10

Báo cáo thường niên 2013

11

Báo cáo thường niên 2012

12

Báo cáo thường niên 2011

13

Báo cáo thường niên 2010

14

Báo cáo thường niên 2009

15

Báo cáo thường niên 2008

16

Báo cáo thường niên 2007

17

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

36

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT ngày 21-09-2023

2

Nghị quyết của HĐQT ngày 31-07-2023 về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Năng lượng REE

3

Nghị quyết của HĐQT ngày 31-07-2023 về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

4

Nghị quyết của HĐQT ngày 25-05-2023

5

Nghị quyết của HĐQT ngày 04-05-2023

6

Quyết định của HĐQT ngày 13-04-2023

7

Quyết định của HĐQT ngày 05-04-2023

8

Quyết định của HĐQT ngày 31-03-2023

9

Quyết định của HĐQT ngày 28-03-2023

10

Quyết định của HĐQT ngày 13-03-2023

11

Quyết định của HĐQT ngày 30-01-2023

12

Quyết định của HĐQT ngày 06-06-2022

13

Quyết định của HĐQT ngày 25-05-2022

14

Quyết định của HĐQT ngày 25-04-2022

15

Quyết định của HĐQT ngày 04-04-2022

16

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

17

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH REE Digital

18

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách xây dựng cơ bản

19

Quyết định của HĐQT ngày 24-01-2022

20

Quyết định của HĐQT ngày 07-04-2021

21

Quyết định của HĐQT ngày 01-02-2021

22

Quyết định của HĐQT ngày 24-11-2020

23

Quyết định của HĐQT ngày 30-10-2020

24

Quyết định của HĐQT ngày 30-09-2020

25

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

26

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

27

Quyết định của HĐQT ngày 24-07-2020 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

28

Quyết định của HĐQT ngày 09-06-2020

29

Quyết định của HĐQT ngày 19-05-2020

30

Quyết định của HĐQT ngày 23-04-2020

31

Quyết định của HĐQT ngày 26-03-2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

32

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2020

33

Quyết định của HĐQT ngày 10-02-2020

34

Quyết định của HĐQT ngày 18-11-2019

35

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

36

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

37

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

38

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

39

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

40

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

41

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

42

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

43

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

44

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

45

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

46

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

47

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

48

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

49

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

50

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

51

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

52

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

53

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

54

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

55

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

56

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

57

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

58

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

59

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (31-03-2023)

2

Quy chế nội bộ về quản trị công ty (30-03-2021)

3

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (30-03-2021)

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy CNSHCK

Về đầu trang
https://reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://reecorp.com/