Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020

2

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của riêng Công ty mẹ

3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

4

Kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2020 của Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020

6

Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 của Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

8

Báo cáo tài chính năm 2019 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

10

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

11

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

12

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019

13

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019

14

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của riêng Công ty mẹ

15

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

16

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

17

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

18

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

20

Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

21

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

22

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

23

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

24

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

25

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

26

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

27

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

28

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

30

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

32

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

33

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

34

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

35

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

36

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

37

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

38

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

40

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

42

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

44

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

46

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

47

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

48

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

49

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

50

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

51

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

52

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

53

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

54

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

56

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

57

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

58

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

59

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

60

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

61

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

62

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

63

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

64

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

65

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

66

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

67

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

68

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

69

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

70

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

71

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

72

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

73

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

74

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

75

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

76

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

77

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

78

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

79

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

80

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

81

BCTC hợp nhất năm 2013

82

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

83

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

84

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

85

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

86

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

87

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

88

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

89

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

90

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

91

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

92

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

93

BCTC hợp nhất năm 2012

94

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

95

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

96

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

97

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

98

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

99

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

100

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

101

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

102

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

103

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

104

BCTC hợp nhất năm 2011

105

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

106

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

107

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

108

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

109

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

110

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

111

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

112

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

113

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

114

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

115

BCTC hợp nhất năm 2010

116

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

117

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

118

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

119

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

120

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

121

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

122

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

123

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

124

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

125

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

126

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

127

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

3

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

4

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

8

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

9

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

10

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2019

2

Báo cáo thường niên 2018

3

Báo cáo thường niên 2017

4

Báo cáo thường niên 2016

5

Báo cáo thường niên 2015

6

Báo cáo thường niên 2014

7

Báo cáo thường niên 2013

8

Báo cáo thường niên 2012

9

Báo cáo thường niên 2011

10

Báo cáo thường niên 2010

11

Báo cáo thường niên 2009

12

Báo cáo thường niên 2008

13

Báo cáo thường niên 2007

14

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

17

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

2

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

3

Quyết định của HĐQT ngày 24-07-2020 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

4

Quyết định của HĐQT ngày 09-06-2020

5

Quyết định của HĐQT ngày 19-05-2020

6

Quyết định của HĐQT ngày 23-04-2020

7

Quyết định của HĐQT ngày 26-03-2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

8

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2020

9

Quyết định của HĐQT ngày 10-02-2020

10

Quyết định của HĐQT ngày 18-11-2019

11

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

12

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

13

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

14

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

15

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

16

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

17

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

18

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

19

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

20

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

21

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

22

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

23

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

24

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

25

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

26

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

27

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

28

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

29

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

30

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

31

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

32

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

33

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

34

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

35

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (15-05-2020)

2

Quy chế nội bộ quản trị công ty (29-03-2018)

3

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

4

Mẫu Giấy chỉ định tài khoản nhận trái tức

5

Giấy ủy quyền ứng cử TV HDQT

6

Thư ứng cử thành viên HĐQT BKS

7

Mẫu sơ yếu lí lịch TV HDQT, BKS

Về đầu trang
https://reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://reecorp.com/