Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

2

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

4

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

6

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

8

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

10

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

11

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

12

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

13

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

14

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

15

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

16

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

17

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

18

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

20

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

22

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

23

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

24

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

25

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

26

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

27

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

28

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

30

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

32

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

34

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

35

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

36

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

37

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

38

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

40

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

42

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

44

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

46

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

47

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

48

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

49

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

50

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

51

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

52

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

53

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

54

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

56

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

57

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

58

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

59

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

60

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

61

BCTC hợp nhất năm 2013

62

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

63

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

64

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

65

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

66

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

67

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

68

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

69

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

70

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

71

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

72

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

73

BCTC hợp nhất năm 2012

74

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

75

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

76

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

77

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

78

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

79

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

80

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

81

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

82

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

83

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

84

BCTC hợp nhất năm 2011

85

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

86

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

87

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

88

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

89

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

90

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

91

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

92

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

93

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

94

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

95

BCTC hợp nhất năm 2010

96

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

97

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

98

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

99

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

100

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

101

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

102

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

103

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

104

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

105

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

106

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

107

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

2

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

4

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2017

2

Báo cáo thường niên 2016

3

Báo cáo thường niên 2015

4

Báo cáo thường niên 2014

5

Báo cáo thường niên 2013

6

Báo cáo thường niên 2012

7

Báo cáo thường niên 2011

8

Báo cáo thường niên 2010

9

Báo cáo thường niên 2009

10

Báo cáo thường niên 2008

11

Báo cáo thường niên 2007

12

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

8

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

2

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

3

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

4

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

5

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

6

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

7

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

8

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

9

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

10

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

11

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

12

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

13

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

14

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

15

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

16

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

17

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

18

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

19

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

20

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

21

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Quy chế nội bộ quản trị công ty (29-03-2018)

2

Điều lệ REE (29-03-2018)

3

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

4

Mẫu Giấy chỉ định tài khoản nhận trái tức

5

Giấy ủy quyền ứng cử TV HDQT

6

Thư ứng cử thành viên HĐQT BKS

7

Mẫu sơ yếu lí lịch TV HDQT, BKS

Về đầu trang
https://reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://reecorp.com/